§.1 Postanowienia Ogólne

 • Administratorem danych jest Wellnet sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu ul. Bielska 7/1, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000395636 dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 7822535564 REGON: 301846557 Ochrona danych odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a ich przechowywanie ma miejsce na zabezpieczonych serwerach.

 • Dla interpretacji terminów stosuje się słowniczek Regulaminu lub tak jak zostało to opisane w Polityce Prywatności (jeżeli wynika to bezpośrednio z opisu).

 • Na potrzeby lepszego odbioru Polityki Prywatności termin „Użytkownik” zastąpiony został określeniem „Ty”,  „Administrator” – „My”. Termin „RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 • Szanujemy prawo do prywatności i dbamy o bezpieczeństwo danych. W tym celu używany jest m.in. bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji (SSL).

 • Dane osobowe podawane w formularzu w formularzu kontaktowym na portalu Facebook oraz LinkedIn są traktowane jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.

§2. Administrator Danych

 • Usługodawca jest administratorem danych swoich klientów. Oznacza to, że jeśli posiadasz Konto na naszej stronie, to przetwarzamy Twoje dane jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, stanowisko, miejsce pracy, adres IP.

 • Usługodawca jest także administratorem osób zapisanych na newsletter i osób, które zostawiły swoje Dane osobowe w formularzu na Landing Page, należących do Wellnet Sp. z o.o.

 • Dane osobowe przetwarzane są:a. zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych,b. zgodnie z wdrożoną Polityką Prywatności,c. w zakresie i celu niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści Umowy, zmiany bądź jej rozwiązania oraz prawidłowej realizacji Usług świadczonych drogą elektroniczną,d. w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą:

w zakresie i celu zgodnym ze zgodą wyrażoną przez Ciebie jeśli zostawiłeś swoje dane w formularzu na portalu Facebook oraz LinkedIn,

w zakresie i celu zgodnym z wyrażoną przez Ciebie zgodą jeżeli zostawiłeś swoje dane w formularzu na Landing Page’u, należącym do Wellnet sp. z o.o.

 • Każda osoba, której dane dotyczą (jeżeli jesteśmy ich administratorem) ma prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 • Kontakt z osobą nadzorującą przetwarzanie danych osobowych w organizacji Usługodawcy jest możliwy drogą elektroniczną pod adresem e-mail: mp@wellnet.pl

 • Zastrzegamy sobie prawo do przetwarzania Twoich danych po rozwiązaniu Umowy lub cofnięciu zgody tylko w zakresie na potrzeby dochodzenia ewentualnych roszczeń przed sądem lub jeżeli przepisy krajowe albo unijne bądź prawa międzynarodowego obligują nas do retencji danych.

 • Usługodawca ma prawo udostępniać dane osobowe Użytkownika oraz innych jego danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa (np. organom ścigania).

 • Usunięcie danych osobowych może nastąpić na skutek cofnięcia zgody bądź wniesienia prawnie dopuszczalnego sprzeciwu na przetwarzanie danych osobowych.

 • Usługodawca nie udostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 • Aby chronić twoje dane osobowe, zapewniamy bezpieczeństwo fizyczne, elektroniczne i proceduralne zgodnie z uznanymi technologiami i ustawowymi wymogami ochrony prywatności. Te środki bezpieczeństwa obejmują wprowadzenie pewnych technologii i procedur, takich jak bezpieczne serwery, zapory ogniowe i szyfrowanie SSL, które mają na celu ochronę Twojej prywatności. Będziemy zawsze ściśle przestrzegać obowiązujących przepisów i regulacji dotyczących poufności i bezpieczeństwa danych osobowych.

 • Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas albo przetwarzający, z którymi ściśle współpracujemy.

 

 

copyrights © wellnet wszelkie prawa zastrzeżone